Publications

Moskén

Moskéns grundläggande funktion är att tillgodose de särskilda behov som en muslimsk gemenskap har som inte kan tillgodoses någon annanstans. Dessa behov varierar från tid till tid och från plats till plats. Under islams allra första år vårdades till exempel människor som sårats i strid i moskén, och moskén fungerade också som regeringskansli där politiska beslut fattades. Dessa behov varierar från tid till tid och från plats till plats. Under islams allra första år vårdades till exempel människor som sårats i strid i moskén, och moskén fungerade också som regeringskansli där politiska beslut fattades.

Moskéen

Den grunnleggende funksjonen til en moské er å ivareta de behovene til et muslimsk samfunn som ikke kan ivaretas noe annet sted.
Disse behovene varierer fra tid til tid, og fra sted til sted. I de første årene av islams historie ble moskéen blant annet brukt til å beskytte mennesker som var såret i kamper, og moskéen fungerte også som regjeringskontor hvor det ble fattet politiske vedtak.
I vår tid er funksjoner som disse flyttet til andre enheter og bygg i de aller fleste samfunn. Andre funksjoner har blitt beholdt gjennom historien. Her forklarer vi moskeens funksjon som en plass for bønn og tilbedelse, som kulturbærer og kulturspreder, og som kjernen i et samhold og sosialt fellesskap. Du får også vite litt om moskeens historie, etikett i moskeen og hvordan moskeen ser ut.

English

Swedish

Muhammad i andras ögon
 
Denna publikation vill med hjälp av ett antal västerländska kommentatorers ord presentera en bild av profeten Muhammad som bygger på en helhetsbedömning av det källmaterial som finns tillgängligt.

Muhammad Guds Sändebud
 
Muslimer hävdar att Profeten Muhammad (Må Gud välsigna honom) tveklöst är den främste individen i historien, ett påstående som inte saknar grund. Den som studerar hans biografi och tar in sanningen om hans karaktär och personlighet, och samtidigt lägger åt sidan alla förutfattade meningar, når tvivelsutan fram till den slutsatsen på samma sätt som en del opartiska ickemuslimer också har gjort det.

Den sanna Religionen
 
Gud gav oss alla förstånd och intellekt för att möjliggöra för oss att fatta det avgörande beslut som är det mest betydelsefulla i en människas liv. Hennes framtid beror av det. Var och en av oss måste därför på ett sansat och sakligt sätt pröva de belägg som förs fram och, till dess nya rön framkommer, välja det som förefaller vara riktigt.

En kort illustrerad guide till att förstå Islam
 
Om vi vill bedöma huruvida en religion är sann eller ej, kan vi
inte göra det med utgångspunkt från känslor eller traditioner.
Istället bör vi använda förnuft och intellekt. När Gud skickade
profeter, bistod han dem med mirakel och bevis, som klargjorde
att de verkligen var profeter, sända av Gud, och att därför också
religionen de kom med var sann.

Detta är Islam
 
Islam är ett arabiskt ord som betyder lydnad och överlämnande, dvs ett totalt överlämnande av sig själv åt Guds väg-ledning. Vissa säger ”Muhammedanism” i stället för ordet Islam, vilket som är felaktig beteckning för Islam och djupt kränkande mot dess anda. Islams budskap och vägledning är samma budskap och vägledning som Gud uppenbarat för alla sina profeter.

Islam den barmhärtiga religionen
 
Islams lära betonar ett vänligt förhållande till sin nästa, oavsett om denne är muslim eller inte. Det är självklart att god grannsämja är en förutsättning för stabila sociala kontakter. Profeten (Guds frid och välsignelse vare över honom) bad muslimerna om och om igen att de skulle uppträda som föredömliga grannar. Hans observation lyder som följer: “En som tror på Allah och på ett liv efter detta skall inte skada sin granne.”

Danish

Muhammad set med andres øjne
 
Interessen for islam og profeten Muhammad har været tydelig i den vestlige verden i mange århundreder. Hidtil har denne interesse primært været dyrket i den akademiske sfære, hvor værker og standpunkter baseret på mere eller mindre videnskabeligt grundlag er blevet frembragt. For kort at opsummere dette kunne man sige, at det reelle og upartiske har været overskygget af det tendentiøse og partiske, hvilket oftest siger mere om betragteren end objektet.Globalisering og massive folkevandringer i vor tid har frembragt en stigende folkelig interesse for Islam og profeten Muhammad i den vestlige verden.

Ædle kvinder omkring sendebuddet Muhammed
 
De ædle kvinder omkring profeten Muhammed (Guds fred og velsignelse over ham) nøjedes ikke med at holde sig i hjemmet eller at beskæftige sig med banale ting. De var som strålende stjerner i galaksen af den islamiske histories vidundere. De var i besiddelse af engagement og vilje til at ofre deres liv og alt, hvad de var vant til, så som familierelationer og velkendte steder, udelukkende for at adlyde Guds befaling. Vi finder næppe så fremtrædende kvindelige pionerer igennem hele den islamiske historie med så eksemplariske egenskaber som disse første kvindelige tilhængere, som fulgte og omgikkes profeten Muhammed (Guds fred og velsignelse over ham).

Muhammed Guds sendebud
 
Han var asketisk omkring jordiske anliggender og tilbad Gud hele natten. Samtidig med at han var en tapper og modig soldat, som kæmpede med sværdet, var han også en ufejlbarlig profet – erobreren, der erobrede nationer og lande. Han sov på en måtte af strå og en pude fyldt med grove fibre. Folk kronede ham som arabernes sultan, eller kongen af den Arabiske Halvø, men hans familie levede fattigt og nøjsomt, også efter at han havde modtaget store rigdomme fra alle steder på den Arabiske halvø; rigdommene blev samlet i moskeen.

Finnish

Norwegian

Detta är Islam
 
Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende for-klaring på skapelsens opprinnelse? For at en familie skal fungere godt så må den ha et ansvarlig overhode. Skal en by være fremgangs-rik så må den ha en dyktig administrasjon, og ingen stat kan overleve uten en eller annen form for lederskap. Vi forstår også at ingenting skapes av seg selv, og vi observerer at universet eksisterer og har eksistert i millioner av år.
Er det mulig å si at alt dette har oppstått ved en tilfeldighet? Kan vi tilskrive eksistensen av mennesker og

Islam den barmhjertighed religionen
 
Koranen er den sidste guddommelige åbenbaring og det universelle budskab til hele menneskeheden. Den hellige Koran spiller en dominerende rolle i muslimernes dagligliv. Forholdet mellem mennesker, der er en væsentlig del af livet, har naturligvis fået sin behørige plads i de islamiske leveregler, der bygger på den hellige Koran, Hadith og profeten Muhammeds (fred være med ham) fremragende forbillede. I vore dages pluralistiske, multi-religiøse samfund har denne islamiske lære fået større betydning og relevans.

Icelandic

Stutt Myndskreytt Kynningarhandbók Um Íslam
 
Þetta er stutt kynningarhandbók um Íslam og samanstendur
af þremur köflum.

Estonian

Muhammad teiste silme läbi
 
Juba palju sajandeid on läänemaailm tundnud huvi islami ja Prohvet Muhammedi vastu. Kuni praeguseni on see huvi jäänud peamiselt vaid akadeemilistesse sfääridesse, kus on valminud enam-vähem vaid teaduslikel alustel seisvad tööd. Kokkuvõtlikult võiks öelda, et algupärane ja erapooletu on jäänud ühekülgse ja eelarvamusliku varju, mis omakorda ütleb palju enam vaatleja kui vaadeldava kohta.Tänapäevane üleilmastumine ja massilised ümberasustumised on äratanud läänemaailmas järjest suurema huvi islami ja Prohvet Muhammedi vastu.

Jumala Sönumitooja Muhammad
 
Moslemid kinnitavad, et Prohvet Muhammed on kahtlemata suurim mees maailma ajaloos. Tegemist ei ole alusetu väitega. Kes iganes vaevub lugema tema elulugu ning tundma õppima tõde tema iseloomu kohta, jättes kõrvale igasugused eelarvamused, jõuab samale arusaamisele, nagu paljud neutraalsed mitte-moslemid varemgi seda teinud on.

Väike Värviline Abiline Islami
 
Esimene peatükk, „Tõendeid islami õigsusest”, püüab vastata mõningatele olulistele küsimustele, mida paljud inimesed esitavad:

  • Kas Koraan on tõesti Jumala otsene sõna, Tema enda poolt ilmutatud?
  • Kas Muhammed on tõesti Jumala poolt saadetud prohvet?
  • Kas islam on tõesti Jumala poolt saadetud religioon?

Arabic