Kungörelse från de islamiska ledarna i Skandinavien

Till Hans Majestät kung Salman bin Abdul Aziz al Saud, kung av Saudiarabien
och till Stefan Löfven, Sveriges statsminister

Vid avslutningen av det skandinaviska symposiet ”Muslimer och yttrandefrihet” som ägde rum under ledning av Alrisalah Skandinaviska Stiftelsen, i staden Örebro i Sverige, söndagen 22 mars 2015, på vilket ett antal islamiska ledare deltog, avfattade deltagarna ett utlåtande beträffande kontroversen mellan Sverige och Saudiarabien med anledning av den svenska utrikesministerns uttalanden om mänskliga rättigheters ställning i Saudiarabien. Utlåtandet lyder som följer:

De historiska förbindelser som förenar de två kungariken är gamla, solida och bygger på ädla traditioner, samarbete och ömsesidig respekt. Dessa förbindelser har funnits i årtionden. De två länderna delar många affärsintressen och samarbetar inom områden som vetenskap, kultur och bildning. Dessa förbindelser har tveklöst stärkt det tvärkulturella utbytet, samexistensen och dialogen mellan religionernas anhängare. Den internationella scenen har vittnat om en tydlig roll för Saudiarabien när det gäller att främja en gränsöverskridande dialog mellan religioner, bekämpning av extremism, terrorism och allehanda sorters våldsyttringar. Och Sverige spelar utan tvekan en viktig roll för att främja dialog, förkasta våldsyttringar och terrorism och står därmed sida vid sida med Saudiarabien för att upprätthålla fred och säkerhet på jorden. Således finns det goda förutsättningar för att kunna lösa eventuella problem eller tvister som grundar sig på uttalanden i massmedia och som inte tjänar ländernas intressen.
Den ömsesidiga respekten mellan de två länderna är den enda vägen för att övervinna tvistefrågor. Vi är övertygade om att vår regering i Sverige kommer att se över frågan noggrant samt leta efter en lösning så snart det går för att rätta till förbindelserna med detta viktiga land.

Svenska muslimer ber därmed statsministern Stefan Löfven att ta initiativ för att lösa problemet genom att åberopa den kända svenska kompromissvilja och den samförståndsanda vilka kännetecknat Sveriges regeringar under årens lopp. Och det krävs snabba initiativ för att krisen inte ska fördjupas mellan vårt hemland Sverige och Saudiarabien, där Kaaba finns, islams heligaste plats dit muslimer vänder sig för att be, och islams profets moské (frid och bön över honom). Saudiarabien förkroppsligar den religiösa dimensionen hos muslimer och åtnjuter därmed en särskild ställning. Som svenska muslimer är vi också oroade över våra landsmäns affärsintressen och ekonomiska intressen i Saudiarabien. Om de lider skada eller förlust kommer det att påverka Sveriges handel, och eftersom vi är måna om att följa vår svenska regerings beslut samt värna om våra kulturella och ekonomiska intressen och goda förbindelser som bygger på ömsesidig respekt, hoppas vi på förlikning med Saudiarabien och tvistlösning på diplomatisk väg och samtal mellan folken. Och vi, symposiets deltagare, är beredda att spela en konstruktiv roll och stötta den svenska regeringen i dess ansträngningar att lösa problemet genom att medla och vidta åtskilliga åtgärder för att tona ner spänningen och minska frågans skadliga verkan på båda parterna.

Symposiets deltagare vädjar även till kung Salman bin Abdul Aziz al Saud att bidra till att lösa problemet, i synnerhet med tanke på att Sverige var ett av de länder som tidigt tog emot förföljda araber och muslimer från hela världen och som erbjöd dem säkerhet, frihet och en skälig tillvaro. Den arabiska och muslimska minoriteten i Sverige är en viktig del av det svenska samhället. Sverige har underlättat betydligt för muslimer att bygga centra, moskéer och islamiska skolor samt tillåtit Saudiarabien att stötta den muslimska minoriteten, bygga moskéer, däribland Hans Majestät kung Abdullah bin Abdul Aziz al Sauds moské i Göteborg (Guds barmhärtighet över honom). Sverige stödjer också muslimers religiösa aktiviteter i likhet med andra minoritetsgrupper i enlighet med rådande regeringsbeslut och lagar. En svensk muslim åtnjuter åtskilliga rättigheter och privillegier i samhället. Han är representerad i myndigheternas och riksdagens utskott. Därmed litar vi på att Hans Majestät kungen av Saudiarabien övervinner denna tvist med sin klokhet samt utfärdar sina direktiv för att berörda instanser ska vidta åtgärder som skulle återställa de vänskapliga relationerna mellan dessa två länder, inklusive att sända den saudiska ambassadören, herr Ibrahim bin Saad al Ibrahim, tillbaka till Sverige.

Vi muslimer skulle vilja påpeka att svenska medborgare hyser respekt för Saudiarabien. Svenska medborgare tror att deras muslimska landsmän åtnjuter en särskild ställning hos Hans Majestät kung Salman bin Abdul Aziz, vilket torde bidra till att denne ser till att förbindelserna mellan de två länderna återgår till det normala, inklusive återvändandet av utländska företag och delegationer.

Vi hoppas att den svenska utrikesministern Margot Wallström detta år anordnar en konferens om tolerans och fred under ledning av kung Salman bin Abdel Aziz och kung Carl den XVI Gustaf, liknande den konferens om islam och Europa som ägde rum för några år sedan. Vi hoppas dessutom att politiska, intellektuella och religiösa profiler från de båda länderna och övriga världen, däribland FN:s generalsekreterare, deltar i konferensen samt att dagordningen för konferensen omfattar bland annat frågan om kulturmöten. Vi tror att en sådan konferens skulle lägga grunden för en genuin och konstruktiv dialog med den islamiska och arabiska världen kring dessa frågor.

Deltagare i symposiet ”Muslimer och yttrandefrihet”:

Mahmoud Al Debee: Föreståndare för al Salams stiftelse för bistånd och mänskliga rättigheter

Hussein Al Daoudi: Biträdande generalsekreterare och verkställande direktör för al Risalah skandinaviska stiftelse

Shaheen Mahmoud: Utbildningsdirektör vid al Risalah skandinaviska stiftelse

Fahd al Haji: Avdelningsdirktör för kultur och tvärkulturell kommunikation

Hazem al Hariri: Allmän tillsynsman över stadens Flens stiftelse och chef för projektkommittén och utrikesrelationer vid islamiska kulturcentret i Örebro

Ali Salah Ahmad: Ordförande för arabiska kulturcentret i Örebro och expert i mediakunskap

Thamer Abul Einein: Officiell nyhetsreporter vid människorättsorganisationen i Genève

Saleh Buzaynah: Schejk, imam och predikant i Helsingborg, södra Sverige

Omar Noor Abdul Latif: imam för moskén i Lund, södra Sverige

Mohamed Zaydan: Stiftelsen al Amana i Larvik, Norge

Hussein Al-Essa: Public realtion-sekreterare vid al Risalah skandinaviska stiftelse

Kamel Imara: schejk och predikant i Oslo, Norge

Karim Askari: verkställande direktör för islamiska stiftelsen i Island

Den 22 mars 2015
Alrisalah skandinaviska stiftelses huvudkontor, Örebro Sverige